Back to the top

Fundusz eksportowy

logotypy-unijne

Fundacja Czarny Karzeł realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Wejście Fundacji Czarny Karzeł na międzynarodowy rynek Europy Zachodniej oraz Chin

Celem projektu jest rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów firmy, zbudowanie świadomości marki w Chinach i Europie Zachodniej oraz podpisanie kontraktów z kontrahentami zagranicznymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 570 089,90 zł.

© 2017 Fundacja Czarny Karzeł All rights reserved