[:pl]Opera Społeczna[:en]Social Opera[:]

[:pl]Opera Społeczna[:en]Social Opera[:]

[:pl]

phoebe-plakat

Projekt „Opera Społeczna” polega na przygotowaniu spektaklu operowego pt. Phoebe Hicks, na podstawie fragmentów twórczości Agnieszki Taborskiej przez międzypokoleniowy Chór Społeczny Czarnego Karła – od pisania libretta, przygotowania kostiumów, muzyki, charakteryzacji,choreografii, po promocję i pokazy. Częścią integralną projektu będą prace ukierunkowane na rozwijanie kompetencji ludzi bardzo młodych, dorosłych i starszych (największa grupa): zajęcia z emisji głosu, zajęcia ruchowe, taneczne, a wszystko nie tylko w celu profesjonalnego wystawienia spektaklu, ale też w celu rozwoju kluczowych kompetencji społecznych: pewności siebie, otwartości, wyobraźni, umiejętności, dbania o swoją kondycję psychofizyczną, umiejętność nawiązywania trwałych relacji, czy aktywnego udziału w procesach decyzyjnych. Równie ważną cechą projektu będą pokazy spektaklu w miejscowościach i wsiach pozbawionych dostępu do kultury narodowej. Wartością dodaną będzie film dokumentujący całość wydarzenia, który zostanie bezpłatnie udostępniony.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

0logotypy-opera-spoleczna

HARMONOGRAM

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie – 11.10.2018, godz.18.00

Ośrodek Chopinowski w Szafarni – 20.10.2018, godz.17.00

Pałac Ostromecko – 03.11.2018, godz.18.00

Miejsca prezentacji

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

Szkoła Podstawowa w Kruszynie mieści się w zabytkowym pałacyku zbudowanym w stylu eklektycznym pod koniec XIX wieku, a dokładnie w 1882 roku. Budynek powstał z funduszy niemieckiej Komisji Kolonizacyjnej na miejscu dawnego dworu rycerskiego, pamiętającego czasy gdy Kruszyn był domeną właścicieli Strzelewa – hrabiów Bnińskich

Pod koniec XIX wieku Kruszyn został zakupiony przez nabywcę o nazwisku Wekwart i od niego interesującą nas posiadłość odkupiła Komisja Kolonizacyjna, która dysponując znacznymi funduszami pochodzącymi z francuskiej kontrybucji po wojnie 1870/71, wykorzystała je na zbudowanie obiektu przeznaczonego na szkołę, mieszkania dla nauczycieli i ewangelickiego pastora.

Dnia 1 września 1924 roku ewangelicka szkoła niemiecka została rozporządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego zamieniona na polską szkołę parytetyczną. W czasie wojny w budynku szkoły mieściły się koszary żeńskiej służby pracy. W okresie tym szkoła w znacznym stopniu została zniszczona. Nauka w szkole po wojnie rozpoczęła się w dniu 11.IV.1945 r.

W roku 1991 rozpoczął się remont kapitalny szkoły. W pierwszym etapie wymieniono okna, stropy i dach. Zaadoptowano pomieszczenia na strychu na lokale mieszkalne przez co zwiększono liczbę izb lekcyjnych. Wreszcie w 1996 roku podjęto decyzję o rekonstrukcji całości obiektu i zbudowaniu przy szkole sali gimnastycznej. Całość inwestycji zakończono w 1999 r.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Klasycystyczny dwór z 2 poł. XIX w. Dwukondygnacyjny budynek murowany, wzniesiony na rzucie prostokąta z dwoma ryzalitami od strony ogrodu i czterokondygnacyjną wieżą przy narożniku północno-wschodnim. Całość została nakryta płaskimi, czterospadowymi dachami. Wnętrza zatraciły swoją stylowość poprzez adaptację do funkcji hotelowych.

Obecny dwór wzniesiono prawdopodobnie w latach 1854-1880, z fundacji rodziny Karwat – Aleksandra lub Lucjana Floriana (najprawdopodobniej z wykorzystaniem murów poprzedniego budynku). W 1949 roku w pałacu otwarto izbę pamięci Fryderyka Chopina. W latach 1957 – 1977 izba ta nosiła nazwę Salonu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. W 1979 roku w budynku wybuchł pożar przez co w latach 1980 – 1988 zawieszono działanie ośrodka. We wrześniu 1988 otwarto go ponownie pod nazwą Ośrodek Kultury imienia Fryderyka Chopina w Szafarni.

Pałacyk w Szafarni, niegdyś własność rodziny Dziewanowskich herbu Jastrzębiec, gościł dwukrotnie młodego Fryderyka Chopina podczas wakacji [w latach 1824-1825]. Prawdopodobnie ojciec Fryderyka – Mikołaj, pracował tu również jako guwerner.

Pałac Nowy w Ostromecku

Pałac Nowy wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego należącego pierwotnie do rodziny Schönborn, a w latach 1890-1945 do rodziny von Alvensleben. Jest to budynek (Pałac Nowy, niem. Neues Schloss) zbudowany w 1849 roku, zaprojektowany prawdopodobnie przez Karla Friedricha Schinkla na zlecenie Jakuba Martina Schönborna. W roku 1912 do pałacu dobudowano neobarokowe skrzydło z salą balową oraz ogrodowe tarasy. Po 1945 r. w pałacu zlokalizowano szkołę i internat dla niesłyszących dzieci, co przyczyniło się do znacznej dewastacji obiektu (zabytkowe parkiety pokryto płytkami, ściany – boazerią ze sklejki, kominki zamurowano, a stiuki pokryto kilkoma warstwami farby olejnej). Po 1990 r. odrestaurowano winiarnię oraz sale na parterze: balową, złotą, pomarańczową, zieloną oraz salonik włoski. Pałac otoczony jest 36-hektarowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim (dęby, graby, modrzewie i kasztanowce), zaprojektowanym przez pruskiego ogrodnika.

 0logotypy-phoebe1

[:en]

phoebe-plakat

The “Social Opera” project comprises the preparation of the opera performance titled “Phoebe Hicks”, based on the fragments of Agnieszka Taborska’s works, by the inter-generational Black Dwarf’s Social Choir – from writing the libretto, preparing costumes, music, make-up, choreography, to its advertising and giving performances. The integral part of the project will comprise activities aimed at developing the competences of very young people, adults and the elderly (the largest group): vocal exercises, physical exercises, dance classes – all of those not only in order to give the performance in a professional way, but also to develop key social competences: self-confidence, openness, imagination, taking care of one’s physical and mental well-being, the ability to establish long-lasting relations or active participation in decision-making processes.   Another important feature of the project will be giving the performance in the towns and villages having no access to national culture. The documentary showing the whole process, which is going to be shared free of charge, will become the added value.

Subsidized from the fund of the Ministry of Culture and National Heritage, from the Culture Promotion Fund.

0logotypy-opera-spoleczna

PROGRAM

Cardinal Stefan Wyszyński Primary School in Kruszyn – 10/11/2018, 6 p.m.

The Chopin Centre in Szafarnia – 10/20/2018, 5 p.m.

The New Palace in Ostromecko – 11/03/2018, 6 p.m.

Cardinal Stefan Wyszyński Primary School in Kruszyn
The Primary School of Kruszyn is situated in a historic palace, built in the eclectic style by the end of the 19th century, precisely in 1882. The building was funded by the German Colonization Committee, in the place of former knights’ court, originating from the times when Kruszyn belonged to the owners of Strzelewo – the Bniński Count’s family. By the end of the 19th century, Kruszyn was purchased by a buyer named Wekwart, who later resold the aforementioned property to the Colonization Committee, which, having significant funds coming from the French contribution after the 1870/71 war, used it to erect the building which was supposed to become a school and teachers’ and Protestant pastor’s accommodation. On the 1st of September 1924, the Protestant German school was transformed into a Polish paritetic school according to the regulation issued by the Poznań School District. During the war, in the school’s building, there were the barracks for the female work force. Throughout that period, the school’s building became considerably damaged. The educational activity was restored on the 11th April 1945. In 1991, a general renovation of the school started. Its first stage included changing the windows, ceilings and the roof. The attic rooms were transformed into classrooms. Finally, in 1996, the decision was made to reconstruct the whole building and additionally, to build a gym by the school. The entire investment was realized in 1999.

The Chopin Centre in Szafarnia
A classicistic court from the second half of the 19th century. A two-storey brick building, built on the plane of a rectangle, with two risalits from the garden’s side and a four-storey tower by the northeast corner. The entire building was covered with flat, four-gable roofs. The interiors lost their style due to their being adapted for serving hotel functions. The current court was most probably built in the years 1854-1880, from the funds of the Karwat family – Aleksander or Lucjan Florian (most probably using the walls of the previous building). In 1949 the Hall of Memory of Fryderyk Chopin was opened in the palace. In the years 1957-1977 the hall was called The Fryderyk Chopin Musical Lounge. In 1979 there was a fire in the building, due to which in the years 1980-1988 the functioning of the centre was put on hiatus. In September 1988 it was reopened, this time under the name of the Fryderyk Chopin Culture Centre in Szafarnia.

The mansion in Szafarnia, once the property of the Dziewanowski arms-bearing Jastrzębiec family, played the host to young Fryderyk Chopin twice, during the holidays [in the years 1824-1825]. It is also possible that Fryderyk’s father, Mikołaj, also worked there as a tutor.

The New Palace in Ostromecko
The New Palace is part of the park-palace complex, formerly belonging to the Schönborn family, and in the years 1890-1945 to the von Alvensleben family. It is a building (Pałac Nowy, New Palace, German Neues Schloss) built in 1849, designed allegedly by Karl Friedrich Schinkel, commissioned by Jakub Martin Schönborn. In 1912, an additional neo-baroque wing with a ballroom and garden terraces was built. After 1945, in the palace there were a school and a dormitory for deaf children, which contributed to some major devastation of the property (historic parquets were covered with tiles, the walls – with plywood wainscoting, fireplaces were bricked up and stuccos were covered with several layers of oil paint). After 1990, the winery and the rooms: ball, golden, orange, green and the Italian parlour were restored. The palace is surrounded by a 36-hectare English-style scenic park (oak trees, hornbeams, larches and chestnut trees), designed by a Prussian gardener.

 

0logotypy-phoebe1

[:]